HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
                                SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG  
PRODUCT OFFSET